Desinagu
Abhinava Prakashana
 
Yashodhare Malagiralilla
Bodhi Prakashana
 
Drushya - First Visual Novel
Thin Line Publication